prof. dr hab.
Radosław Owczuk
Program wyborczy

English version of the programme

Program wyborczy, który przedstawiłem, skupia się na konkretnych działaniach mających na celu poprawę jakości pracy i nauki na naszej Uczelni. Jest to kompleksowy plan, który obejmuje obszary takie jak infrastruktura, wsparcie dla inicjatyw studenckich, bezpieczeństwo, rozwój kultury i sportu. Moje priorytety koncentrują się na Waszych potrzebach i aspiracjach. Dialog i współpraca są kluczowe. Wierzę, że tylko poprzez wspólną pracę możemy wprowadzić pozytywne zmiany na naszej Uczelni.

Jak można to osiągnąć?

 • skorzystanie z nowych okoliczności, w których znalazł się nasz kraj w tym roku:
 • programy unijne
 • nacisk na współpracę międzyuczelnianą i międzynarodową
 • nacisk na rozwój innowacyjnych technologii
 • fundusze z projektów zrównoważonego rozwoju (transformacja energetyczna, WFOŚ)
 • fundusze tzw. projektów miękkich ERASMUS, projekty senioralne, kapitał ludzki.

Wybierzmy konkrety. Wybierzmy Owczuka.

1

Konkretnie: dla rozwoju badań naukowych i pracy dydaktycznej

 • Promowanie tworzenia unikatowych w skali kraju jednostek badawczych, w tym centrów integrujących komórki organizacyjne, wydziały i uczelnie tworzące FarU
 • Utrzymanie statusu Uczelni badawczej po 2026 r.
 • Utrwalenie wiodącej roli Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, szczególnie w zakresie parazytologii klinicznej, medycyny hiperbarycznej oraz medycyny tropikalnej i medycyny podróży
 • Uproszczenie procesu zatrudnienia na etaty naukowe
 • Zmniejszenie pensum dla osób aktywnie publikujących wyniki badań naukowych.
 • Zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia na etatach dydaktycznych
 • Rozszerzenie puli nagród za publikacje naukowe (nagradzanie prac opublikowanych w czasopismach z Q1)
 • Nagroda za działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz nauki – w tym także nagrody dla studentek, studentów, doktorantek i doktorantów
 • Przygotowanie programu wzmocnienia działań popularyzujących naukę, z zaangażowaniem mediów ogólnopolskich i lokalnych
 • Wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
2

Konkretnie: dla pracownic i pracowników

 • Konsekwentne działania na rzecz zwiększenia wynagrodzeń wszystkich pracowników
 • Działania prowadzone zgodne z planem – od uporządkowanej dyskusji, przez podjęcie decyzji, po realizację – znany czas i konsekwentne trzymanie się ustalonego planu
 • Akademicki Budżet Obywatelski
 • Stworzenie uregulowanej ścieżki awansu dla pracowników administracji
 • Ustanowienie dni otwartych drzwi władz uczelni dla wszystkich członków społeczności akademickiej
 • Wprowadzenie pakietu pracowniczego dla osób przechodzących na emeryturę
 • Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego (e-uczelnia) – dla łatwiejszej pracy
 • Nacisk na równą wagę wszystkich zawodów medycznych
 • Wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo
3

Konkretnie: dla studentek i studentów

 • Integracja poprzez wspólne zajęcia studentek i studentów Wydziałów: Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu, Lekarskiego oraz Biotechnologii
 • Stworzenie możliwości szerszego wykorzystania centrów edukacyjnych, dydaktycznych, bibliotecznych i sportowych
 • Umożliwienie studentkom i studentom wszystkich kierunków podejmowania pracy w kampusie
 • Umożliwienie studentkom i studentom Wydziału Farmaceutycznego odbywania zajęć w uruchamianych w podmiotach leczniczych i aptekach otwartych oraz wprowadzenie programu “Student farmacji na oddziałach szpitalnych” – przygotowującego do funkcji farmaceuty oddziału szpitalnego
 • Dostęp do opieki przedszkolnej i żłobkowej, także dla dzieci studentek i studentów
 • Utworzenie stref odpoczynku dla studentek i studentów
 • Stworzenie centrum egzaminacyjnego
 • Uwzględnianie funkcji dydaktycznych i socjalnych (także dla studentek i studentów) przy wszystkich inwestycjach w tym w centrum medycyny ambulatoryjnej
 • Działania na rzecz poprawy standardów w akademikach
 • Akademicki Budżet Obywatelski dla potrzeb studentek i studentów
 • Fundacja studencka
 • Powołanie centrum aktywności studentek, studentów, doktorantek i doktorantów
 • Ułatwienie współpracy studenckiego ruchu naukowego z uczelniami Związku Fahrenheita
 • Wsparcie w sytuacjach trudnych życiowo
4

Konkretnie: inwestycje

 • Rozwój kampusu uniwersytetu
 • Otwarte apteki w podmiotach leczniczych
 • Przedszkole i żłobek dopasowane do potrzeb pracujących u nas rodziców (długie godziny otwarcia) oraz bawialnia dla dzieci (kilkugodzinne pobyty)
 • Rozbudowa i wydłużenie czasu pracy czytelni
 • Budowa całorocznego boiska sportowego
 • Dążenie do zwiększenia liczby miejsc parkingowych
 • Budowa miejsc rekreacyjnych na powietrzu
 • Stworzenie centrum egzaminacyjnego
 • Kontynuacja budowy Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego
 • Budowa Centrum Medycyny Ambulatoryjnej z uwzględnieniem funkcji dydaktycznej
 • Uwzględnianie funkcji dydaktycznych przy wszystkich inwestycjach
5

Konkretnie dla podmiotów leczniczych

 • Utrzymanie ciągłości zarządczej i strategicznej podmiotów leczniczych tworzonych przez Uczelnię
 • Budowa centrów medycyny ambulatoryjnej
 • Dalszy rozwój medycyny transplantacyjnej
 • Współtworzenie warunków dla rozwoju medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej
 • Rozwój potencjału diagnostycznego w oparciu o diagnostykę obrazową i laboratoryjną
 • Wsparcie podmiotów leczniczych w zwiększaniu możliwości hospitalizacji w trybie jednego dnia
 • Zwiększenie oferty szkoleń podyplomowych, w tym symulacyjnych