prof. dr hab.
Radosław Owczuk

Odpowiedzi na pytania z debaty z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi z 16.04.2024 r.

19 kwietnia, 2024 | 3 min read

Zgodnie z obietnicą, przedstawiam pisemne odpowiedzi na pytania, które ze względu na ograniczenie czasowe, nie zostały zadane w czasie spotkania wyborczego kandydatów na rektora z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi w dniu 16.04.2024 r. 

Z wyrazami szacunku 

Radosław Owczuk

 Pytania i odpowiedzi 

  1.   Czy rozważają Państwo np. możliwość zróżnicowania wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach i z podobnym stażem pracy w zależności od liczby i złożoności wykonywanych przez nich zadań, ponoszonej odpowiedzialności czy zakresu kompetencji, którymi dysponują?

Zarządzanie rozwojem powinno odbywać się nie tylko pionowo, ale też poziomo, czyli właśnie przez ocenę i odpowiednią wycenę kompetencji pracowniczych, rozwoju, umiejętności i zakresu obowiązków. Do tego m.in. służy system oceny pracownika pozwalający regulować wynagrodzenia zgodnie z faktycznymi umiejętnościami pracowników – i ich wykorzystaniem w pracy – na podobnych lub równorzędnych stanowiskach. Za przykład takiej umiejętności może posłużyć znajomość i wykorzystanie języków obcych w pracy. 

  1.   Jaki jest Państwa plan na spójną politykę kadrową? Czy zostanie wprowadzona „procedura onboardingowa”? Jeśli tak to jaka?

Zostanie, wzorem innych uczelni, przygotowana nowa polityka kadrowa pod kątem m.in. stworzenia uregulowanej ścieżki awansu dla pracowników administracji czy wyrównania płac. Przygotowany zostanie także pakiet pracowniczy – podstawowe informacje dla pracowników, ułatwiające pierwsze dni w pracy – dla nowo przyjmowanych pracowników oraz pakiet emerytalny dla odchodzących pracowników. Warto rozważyć wprowadzenie do systemu onboardingu “buddiego” czyli osoby z większym stażem, która pomaga pracownikowi rozpoczynającemu pracę odnaleźć się w nowym dla niego środowisku. 

  1.   Pani Profesor Szurowska w swoim programie wyborczym użyła sformułowania, że „nasza społeczność ma ogromny potencjał, zapał i innowacyjne pomysły, jednak ich realizację niejednokrotnie utrudnia niewystarczające wsparcie projektowe i administracyjne.” Co Państwo myślicie na ten temat? I jakie są proponowane rozwiązania w celu zniwelowania tych przeszkód?

Nie zgadzam się z takim twierdzeniem. Problemem jest biurokracja i nieadekwatne regulacje. Będę dążył do ich uproszczenia. Administrację należy wesprzeć w działaniach – sądzę, że wypracowanie np. nowych, łatwiejszych regulacji i procedur jest możliwe, ale po wspólnych ustaleniach – naukowców i pracowników administracji. Ponadto należy wesprzeć ten proces wprowadzając ułatwienia dzięki odpowiednim systemom informatycznym. 

  1.   Jak się Państwo ustosunkują do wypowiedzi jednego z kandydatów na rektora na Uniwersytecie Warszawskim, że to właśnie władze uczelni powinny brać na siebie wysiłek związany z zapewnieniem pracownikom, doktorantom i studentom nowoczesnych zasobów elektronicznych – baz danych, programów do badań etc. i że niedopuszczalne jest szukanie oszczędności w tej sferze. 

Rektor jest odpowiedzialny za wynik Uczelni, za jej pozycję. Tu zatem zgoda. Jednak trudno wyobrazić sobie sukces bez zaangażowania pracowników. Wdrażając rozwiązania chciałbym przyjąć taki porządek działania: dyskusja i pomysły, decyzja, a następnie realizacja. To pozwala na stabilność wdrożenia danego rozwiązania. Często też poprawia efektywność podejmowanych działań. Jednym elementów, który poddam dyskusji jest wdrożenie systemu informatycznego, który usprawni pracę na Uczelni. Chciałbym tu liczyć na Państwa zaangażowanie.