prof. dr hab.
Radosław Owczuk

Popierają mnie

Marzena Olszewska-Fryc

Marzena Olszewska-Fryc, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpitala im. Mikołaja Kopernika.

Szanowny Panie Profesorze, składam podziękowanie za liczne wskazówki merytoryczne zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Swoją wdzięczność wyrażam w imieniu własnym i pielęgniarek anestezjologicznych sektora Intensywnej Terapii Szpitala Tymczasowego w Gdańsku.

Marzena Olszewska-Fryc

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

Prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik, Kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJCM oraz Sekretarz Towarzystwa Internistów Polski

Profesora Radosława Owczuka znam od wielu lat i cenię jako znakomitego lekarza, naukowca, dydaktyka i organizatora. Jest niekwestionowanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Posiada także ogromne doświadczenie w pracy kierowniczej i bardzo dobrze odnajduje się w pracy zespołowej. Nie sposób wymienić wszystkich zaszczytnych funkcji, które pełnił, ale warto podkreślić, że jako konsultant krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii zmodernizował system szkolenia specjalizacyjnego.
Trudno mi wyobrazić sobie lepszego kandydata do objęcia funkcji Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i z całym przekonaniem popieram Jego kandydaturę!

Wojciech Szczeklik

Prof. dr hab. Bernard Lammek

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2008 – 2016

Prof. Radosława Owczuka znam nie tylko jako cenionego przez mojego brata anestezjologa ś.p. dr.Jana Lammka, ale też jako świetnego i empatycznego lekarza, oddanego całym sercem pacjentom i Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.
Jako Rektor Senior UG uważam, że to doskonały kandydat na funkcję Rektora, posiadający nie tylko wiedzę merytoryczną, ale też cechy potrzebne do zarządzania uczelnią.

Bernard Lammek

Prof. dr hab. Robert Gałązkowski

Prof. dr hab. med. Robert Gałązkowski, Koordynator Mobilnej Grupy Zabezpieczenia Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Prof. Radosław Owczuk to wybitny specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, człowiek otwarty na dialog i wsparcie o czym miałem okazję przekonać się jako wieloletni dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiele zmian w standardach medycznych, które wprowadziłem w jednostce konsultowałem zawsze z Panem Profesorem i zawsze mogłem liczyć na merytoryczne uwagi czy propozycje. Profesor dał się również poznać jako dobry organizator i kolega.

Robert Gałązkowski

Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar

Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN w latach 2015-2022, Kierownik Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Chciałbym szczególnie podkreślić, iż prof. Radosław Owczuk otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń Polskiej Akademii Nauk – Medal im. Mikołaja Kopernika. Medal ten jest przyznawany przez Prezydium PAN za wybitne osiągnięcia naukowe szczególnie zasłużonym dla środowiska naukowego uczonym. Prof. R. Owczuk został w ten sposób uhonorowany za swoją aktywną działalność w interdyscyplinarnym Zespole doradczym ds. COVID-19 przy prezesie PAN. Zespół ten opracował szereg istotnych stanowisk w okresie pandemii dla służb publicznych i ogółu społeczeństwa. Warto jest także wspomnieć, iż jedno z tych stanowisk, wskazujące jak najszybciej wyjść z pandemii, zostało uwzględnione w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Biorąc pod uwagę inne aspekty działalności naukowej i organizacyjnej prof. R. Owczuka oraz po przestudiowaniu Jego programu, nie mam wątpliwości, iż jest on znakomitym kandydatem na Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stanisław Czuczwar

Prof. dr hab. Hanna Misiołek

Prof. dr hab. Hanna Misiołek, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Profesor dr hab. n. med. Radosław Owczuk otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych w 2001 roku, stopień doktora habilitowanego w 2010 roku,  a tytuł naukowy profesora w 2016 roku. Dorobek naukowy Pana Profesora to ponad 200 publikacji i ponad 5000 punktów MEiN. Jest promotorem 6 doktoratów i 3 patentów.

W Zarządzie Głównym PTAiT zasiada od kilku kadencji, wcześniej jako Sekretarz, następnie jako Redaktor Naczelny czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia, a obecnie jako Prezes Elekt PTAiT.

Będąc Redaktorem Naczelnym Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia znacząco podniósł rangę i wzmocnił wartość merytoryczną sztandarowego czasopisma środowiska anestezjologów i intensywistów polskich i zagranicznych (czasopismo wydawane jest w wersji anglojęzycznej i posiada IF 1,7)

Profesor Owczuk pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w latach 2017-2022. Na tym stanowisku wykazał się niezwykłą aktywnością w zakresie działalności ustawowej w trudnym czasie pandemii Covid-19. Organizował wartościowe merytorycznie spotkania (webinaria) dla środowiska anestezjologów, zapraszał wykładowców, będących ekspertami w kreującej się nowej, trudnej sytuacji pandemicznej obejmującej cały świat.  Zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne zawsze konsultował ze środowiskiem medycznym. Duży nacisk kładł na kształcenie zawodowe przyszłych anestezjologów, organizując szkolenia, kursy doskonalące przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego, a finalnie organizując i logistycznie przeprowadzając egzaminy pisemne i ustne, co czyni do chwili obecnej. Profesjonalizm Profesora Owczuka zapewniał i zapewnia do dziś wysoki poziom szkolenia zawodowego przyszłych anestezjologów i ich kompetencje cenione w kraju i zagranicą.

Profesor Owczuk w latach 2018-2022 pełnił zaszczytną funkcję członka Rady Transplantacyjnej, co było wyrazem uznania Ministerstwa Zdrowia dla działalności Pana Profesora  również w tej dyscyplinie medycyny.

Profesor Radosław Owczuk to niezwykle charyzmatyczna postać, posiadająca zdolność wzbudzania zaufania, fascynacji i entuzjazmu dla sprawy. Jest inspirujący i motywujący, potrafi wzbudzić  szacunek dla własnej osoby, stanowiska czy idei, w którą jest zaangażowany. Profesor Owczuk ma też niezwykłą zdolność do skutecznego komunikowania się, co jest wzorową cechą osób pełniących funkcje zarządcze. Jako lider w środowisku anestezjologów  jest postrzegany jako osoba, która kieruje się potrzebą (koniecznością) misji do wypełnienia oraz autorytetem, który wypracował przez lata swojej różnorodnej działalności, w tym na stanowiskach kierowniczych.

Gorąco popieram starania Pana Profesora Radosława Owczuka w ubieganiu się o zaszczytną funkcję Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Hanna Misiołek